What Are Binary Options?

Opcje Binarne polegają na spekulacji na temat tego jak zmieni się wartość aktywu bazowego w określonym przedziale czasowym. Na platformie OtoBet - Binary Options oferujemy opcje 60-sekundowe, 5-minutowe, 15-minutowe i 30 minutowe.

Większość form inwestycji polega na faktycznym nabyciu aktywu, w który chce się zainwestować. Jeśli odsprzedajemy aktyw w momencie, kiedy wzrósł on na wartości to zyskujemy na tej transakcji. Jeśli jednak odsprzedajemy go w momencie, w którym wartość jego spadła to tracimy pieniądze. Wartość zysków i strat ustalana jest w oparciu o zmiany wartości danego aktywu. Ten rodzaj inwestycji wymaga od inwestora ciągłej troski o to, kiedy sprzedać aktyw i zakończyć transakcję (nie narażając całego swojego kapitału na zmienność rynku).

Handel Opcjami Binarnymi jest znacznie prostszy. Słowo „binarny” oznacza „posiadający dwie części”. W handlu opcjami binarnymi spekulujemy na temat zmian na rynkach finansowych, a nie jak w przypadku tradycyjnych inwestycji, zakupujemy aktywa finansowe.

W handlu opcjami binarnymi istnieją jedynie dwie możliwości inwestycji. Jedna z nich przewiduje, że cena aktywu wzrośnie. Jeśli przewidujesz wzrost ceny, ten rodzaj opcji nazywał się będzie „call”. Drugą możliwością jest spadek ceny wybranego aktywu. Jeśli przewidujesz spadek wartości, opcja nazywała się będzie „put”. W takiej sytuacji jedyną rzeczą, którą musi wykonać inwestor jest przewidzenie wzrostu (call) bądź spadku (put) wartości danego aktywu. Wybierając "W górę" lub "W dół" otwieramy kartę inwestycyjną, w której należy podać kwotę, a następnie zatwierdzić swój wybór. Dodatkową zaletą jest świadomość - już przed wykupem opcji dokładnego zysku. Zależy on od wartości opcji oraz kwoty, którą zainwestujesz. W naszym serwisie wybierasz kursy walut (zwane też Opcjami Forex). W opcji też decydujesz czy kurs danej waluty (np. EUR do USD) wzrośnie czy spadnie w ciągu najbliższej minuty. Zmiana wartości danej waluty nie musi być znacząca, abyś mógł na niej zarobić. Opcje Forex mogą przynosić korzyści nawet na powolnym i słabo zmieniającym się rynku. W opcjach binarnych nie bierze się pod uwagę tego o ile zmieniła się wartość aktywu, ale koncentruje się na tym czy jego wartość wzrosła czy spadła od momentu, w którym zainwestowaliśmy w daną opcję.ZALETY OPCJI BINARNYCH:

 • prostota inwestycji: należy  dokonać decyzji czy wybrane aktywa  wzrosną lub zmaleją w stosunku do ich wartości początkowych (momentu zawierania transakcji). Podczas gdy w przeszłości spekulowanie na rynkach wymagało ogromnej wiedzy, doświadczenia oraz zrozumienia skomplikowanej finansowej terminologii, platforma OtoBet - Binary Options pozwala każdemu czerpać zyski z inwestowania, dzięki radykalnie uproszczonej procedurze.
 • atrakcyjność: zmiana wartości danego aktywa nie musi być znacząca, abyś mógł na niej zarobić. Opcje Forex mogą przynosić korzyści nawet na powolnym i słabo zmieniającym się rynku. W opcjach binarnych nie bierze się pod uwagę tego o ile zmieniła się wartość aktywu, ale koncentruje się na tym czy jego wartość wzrosła czy spadła od momentu, w którym zainwestowaliśmy w daną opcję.
 • świadomość wysokości zysku: procent zwrotu z trafnej decyzji jest znany już przed utworzeniem inwestycji. Np. jeżeli opcja, na którą stawiamy oferuje 80% zwrotu z inwestycji, oznacza to, że w przypadku udanej inwestycji, od załóżmy 100 PLN otrzymamy 80 PLN zysku.

Słowniczek

 • Assets/Aktywa bazowe - aktywa to wszelkie zbywalne produkty (akcje, towary, waluty, indeksy), na których opiera się handel rynków finansowych. Ze względu na fakt, że aktywa nie są niczyją własnością podczas kupna Opcji Binarnych, wartość gotówkowa odzwierciedla rzeczywistą cenę rynkową aktywu.
 • At the money – termin finansowy oznaczający, że obecna cena aktywa jest dokładnie taka sama jak cena podczas zakupu tego aktywa.
 • Opcje binarne/cyfrowe – forma inwestycji, w których zysk jest znany i wcześniej ustalony. Zysk jest wypłacany, gdy opcja wygasa i jest określony jako  „in-the-money", czyli odzwierciedla wybór inwestora w momencie zakupu danego aktywa.
 • Call option (w górę) - inwestycja w której zakładamy, że cena podczas zamknięcia będzie wyższa od ceny początkowej. Jeśli warunki opcji zostaną spełnione, inwestor otrzymuje zwrot zgodny z wyświetlonym przy zawieraniu transakcji. 
 • Execution rate/stawka początkowa – cena początkowa danego aktywa na otwarciu opcji.
 • Expiry rate/stawka końcowa – cena aktywa na zakończeniu trwania opcji. Cena ta określa powodzenie inwestycji. 
 • Expiry time/czas zakończenia – dokładny czas kiedy opcja wygasa.
 • In the money – termin finansowy oznaczający, że dana opcja/inwestycja zakończyła się powodzeniem. Przykładowo, jeśli inwestor zakupił opcję „Call”, to cena powinna być wyższa od początkowej, aby termin „In the money” miał zastosowanie.
 • Indices/indeksy – indeksy są zbiorami walut, akcji, towarów i innych aktywów
 • Investment amounts/Kwoty inwestycyjne - są to kwoty pieniężne inwestowane w handlu Opcjami Binarnymi. Kwoty te nie są stałe i mogą zmieniać się w zależności od handlujących. Wartość inwestycji określa poziom ustalonej wypłaty wyrażonej jako procent jej wartości.
 • Out of the money – termin finansowy oznaczający, że dana opcja zakończyła się niepowodzeniem. Przykładowo,  jeśli inwestor zakupił opcję „Put”, a cena jest wyższa od początkowej  to termin „Out of the money” ma zastosowanie.
 • Put option (w dół) - inwestycja w której zakładamy, że cena podczas zamknięcia będzie niższa od ceny początkowej. Jeśli warunki opcji zostaną spełnione, inwestor otrzymuje zwrot zgodny z wyświetlonym przy zawieraniu transakcji.

Opcje CALL-PUT

Nasza zdolność do przewidywania przyszłości zwiększa się w momencie, kiedy koncentrujemy się na krótkich przedziałach czasowych. Na platformie OtoBet - Binary Options możliwe jest inwestowanie zarówno we wzrosty jak i spadki cen aktywów.

Opcja call przewiduje, że cena danego aktywu będzie wyższa od ceny za którą został on nabyty, natomiast opcja put przewiduje, że cena opcji w momencie wygaśnięcia będzie niższa od tej za którą aktyw został zakupiony.

Jeśli warunki opcji zostaną spełnione, otrzymasz zwrot zgodny z kursem wyświetlonym przy zawieraniu transakcji.

Przykład: 
Decydujemy się zainwestować w wysokość kursu EUR/USD i postawić na spadek wartości aktywu, czyli put. Opcja, na którą stawiamy oferuje 85% zwrotu z inwestycji, czyli jeśli nasza spekulacja się powiedzie od załóżmy 100 PLN otrzymamy 85 PLN zysku.

In most forms of investment the investors actually purchases the asset they invest.

If the we sell the asset back to the market whenever its value increases then we are making a profit, and if we sell the asset back to the market when its value decreases, then our money is lost. The value of the profit and loss is determined upon the changing value of the asset. This type of investment requires the investor to constantly worry about when to sell the asset and get out of the market (to avoid exposing his entire account to the market’s volatility).

The trade of binary options are much more simlper. The word binary stands for “having two parts”. In binary options trading we just speculate on changes in the financial markets and not, as in the case of traditional investments, we buy financial assets.

Binary options trading has only two investment possibilities for you to predict and then choose between. One investment possibility is expressed when you predict that the price of the asset will rise, this type of investment is named “Call” option. The other possibility is presented when you predict that the price of the asset will fall, this type of investment is named “Put” option. In such a situation, the only thing you have to do is to predict the increase (call) or decrease (put) the value of the asset. By choosing "Up" or "Down" you open card investment, then you have to specify how much do you want to invest, and then confirm your choice. An additional advantage is that you know the percentage return from the outset before the buyout. In our platform you are going to choose the exchange rates (also known as The forex options). You have to decide if the course of the currency (eg EUR to USD) increase or decrease in the next minute. The value of the currency does not have to be significant, because your profit is expressed in predetermined percentages. Forex options can give you profit even on slow and poorly changing market. The binary options are not taken into account how much the value of the asset has changed, but the focus is on whether its value has increased or decreased from the moment in which we have invested in the option.Glossary

 • Assets / Assets Base - Assets are any tradable products (stocks, commodities, currencies, indices), on which trading in financial markets is based. Due to the fact that the assets are not the property of anyone when buying a Binary Option, the cash value reflects the actual market price of the asset.
 • At the money - a financial term indicating that the current price of assets is exactly the same as the purchase price of the asset.
 • Binary options / digital - a form of investment, in which the gain is fixed and pre-determined. Income will be paid when the option expires and is referred to as "in-the-money", which reflects the choice of the investor at the time of purchase of the asset.
 • Call option (up) - an investment in which we assume that the expiry rate is higher than the open rate. If you invested correctly, you will receive a return consistent with the rate that appears in the conclusion of the transaction.
 • Execution rate – The initial price of the asset at the opening options .
 • Expiry rate – price of assets at the end of the option. This price determines the success of the investment.
 • Expiry time – The expiry time reflects the precise time and date a binary option expires.
 • In the money - a financial term indicating that the option / investment is profitable. For example, if an investor bought the "Call", the current price should be higher than the initial price, then the term "In the money" applies.
 • Indices - indexes are collections of currencies, stocks, commodities and other assets
 • The investment amounts - are the sums a trader invests in Binary Options trades. The amounts are not fixed and can vary, according to your trading desires. These amounts also set the level of pre-determined payout percentages and return of investment, at the time of the option's expiration time.
 • Out of the money - a financial term indicating that the option is not profitable (loss option). For example, if an investor bought the "put", and the current price is higher than the initial price, then the term "Out of the money" applies.
 • Put option - an investment in which we assume that the expiry rate is below the open rate. If you invested correctly, you will receive a return consistent with the rate that appears in the conclusion of the transaction.

ADVANTEGES OF BINARY OPTIONS

 • the simplicity of the investing: you only need to make a decision as to whether certain assets will rise or will be lower compared to their initial values at expiry. While in the past, speculate in the markets required extensive knowledge, experience and understanding of complex financial terminology OtoBet - Binary Options platform allows anyone to profit from the investment, thanks to radically simplified procedure.
 • attractiveness: the change in value of an asset does not have to be significant, because your profit is expressed in predetermined percentages. Forex options can give you profit even on slow and poorly changing market. The binary options are not taken into account how much the value of the asset has changed, but the focus is on whether its value has increased or decreased from the moment in which we have invested in the option.
 • awareness of profit: you know the percentage return from the outset before the buyout. For example, there is the option for which we offer 80% return on investment, it means that if your prediction is correct, and you invest, for example 100 PLN, your investment will earn you a profit of 80 PLN

CALL-PUT options

Our ability to predict the future increases, as we concentrate on smaller time frames. On the platform OtoBet - Binary Options you can invest in both increase or decrease of asset prices.

A Call option predicts that the market price of the asset will be higher than it was at the time you've entered the trade. A Put option predicts that the price of the asset will decrease at the expiry of the option's time frame.

If you invested correctly, you will receive a return consistent with the rate that appears in the conclusion of the transaction.

For instance, you decided to invest the price of the asset “EUR/USD” in a Put option, which offers an 85% payout . If your prediction is correct, and you invest, for example 100 EURO, your investment will earn you a profit of 85 EURO.