Security policy

1. Biz Bay s.r.o. stosuje najwyższe standardy etyczne i technologiczne w celu dostarczania posiadaczom kont bezpiecznych usług. Systemami i zapleczem operacyjnym zajmuje się Biz Bay s.r.o., Karpatske Namestie 10A, Bratysława, CP - 83106, Słowacja

2. Biz Bay s.r.o. gwarantuje posiadaczom kont bezpieczeństwo w trzech różnych dziedzinach tj. finansowej, informatycznej i prawnej.

3. Biz Bay s.r.o. posiada również licencję na oferowanie zdalnych gier hazardowych i zakładów wydaną na Kostaryce.

4. Biz Bay s.r.o. przechowuje wszelkie dane posiadaczy kont w ścisłej tajemnicy.

5. Użytkownik konta otrzymuje osobisty numer konta i wybiera własne hasło oraz nazwę użytkownika. Obowiązkiem posiadacza konta jest nieudostępnianie nikomu tych informacji. Jeśli posiadacz konta ma podstawy przypuszczać, że ktoś inny wszedł w posiadanie tych danych, jego obowiązkiem jest natychmiast powiadomić o tym fakcie dział obsługi klienta Biz Bay s.r.o..

6. W trosce o bezpieczeństwo wszystkie rozmowy telefoniczne oraz internetowe posiadaczy konta z przedstawicielami Biz Bay s.r.o. są rejestrowane.

7. Formularz rejestracyjny zabezpieczony jest szyfrowaniem SSL (HTTPS). Chroni on dane osobowe przesyłane drogą internetową. Hasło szyfrowane jest nieodwracalnym kluczem mieszającym (hash key), dzięki czemu jest ono bezpieczne i nie można go przechwycić.

8. Konto aktywowane jest dopiero po zweryfikowaniu autentyczności danych jego posiadacza. Po rejestracji każdy użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem i danymi do logowania. Wiadomość ta nie zawiera jednak hasła, ponieważ nigdy nie przesyłamy go drogą mailową.

9. Przed realizacją wypłaty Biz Bay s.r.o. żąda od każdego użytkownika przesłania dokumentów potwierdzających jego tożsamość.

10. Wszystkie transakcje płatnicze pomiędzy Biz Bay s.r.o., bankiem, posiadacza konta lub odpowiednią instytucją finansową oferującą usługi serwisowi www.otobet.com przeprowadzane są z zachowaniem maksymalnego poziomu prywatności.

11. Biz Bay s.r.o. gwarantuje, że numer karty kredytowej posiadacza konta nie zostanie nigdy przekazany żadnej stronie trzeciej poza instytucjami finansowymi obsługującymi transakcje.

12. Systemy informatyczne Biz Bay s.r.o. zostały przetestowane i przechodzą regularne kontrole. Oprogramowanie monitorowane jest 24 godziny na dobę, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

13. Serwis www.otobet.com zobowiązany jest przestrzegać wszelkich praw mających na celu ochronę posiadaczy kont.

14. W celu zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa i uczciwości naszego systemu Biz Bay s.r.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnej chwili kontroli mającej na celu potwierdzenie tożsamości, wieku i innych danych podanych przez posiadacza konta podczas rejestracji. Ma to na celu weryfikację zgodności transakcji finansowych i faktu korzystania z gier z warunkami niniejszej umowy oraz odpowiedniego prawa.

1. The management of our online gaming system complies with high ethical and professional standards in order to provide the Account Holder with a secure service. Biz Bay s.r.o. is the company dealing with all the systems and back office operations. Its registered office is located at Biz Bay s.r.o., Karpatske Namestie 10A, Bratislava, CP - 83106, Slovakia.

2. Biz Bay s.r.o. grants the Account Holder security from three different aspects involved in its systems: Financial Security, IT Security and Legal Security.

3. Biz Bay s.r.o. is also licensed to provide remote gaming and betting by the State of COSTA RICA.

4. Biz Bay s.r.o. will hold in strict confidentiality all information on Account Holders.

5. An Account Holder is given a personal account number. The Account Holder chooses a password and username. It is an Account Holder's own responsibility not to share this information. If the Account Holder has reason to believe that others have become party to this information, the Account Holder should immediately contact Biz Bay s.r.o. customer service and a new password will be issued.

6. All telephone conversations between an Account Holder and Biz Bay s.r.o. call centre agents may be recorded.

7. The Registration Form will be protected by SSL encryption (HTTPS). This will protect the personal details while in transit over the internet. The password shall be stored using a non-reversible hash key to ensure that the password is stored securely and cannot be stolen.

8. Authenticity checks are carried out on the player detect to ensure their validity; after which the account is activated. The Account holder will receive an email confirming his registration and details on login, but without the password; the password is never communicated via email.

9. Biz Bay s.r.o. will request documents to verify identity and/or authorisation to use a specific Credit Card and/or other facts provided by the Account Holder, before expediting deposits and/or withdrawals.

10. Maximum privacy is provided for all banking transactions between the Biz Bay s.r.o., Account Holder's bank and the relevant banking institute offering its services to www.otobet.com.

11. Biz Bay s.r.o. ensures that the Account Holder's credit card number will never be communicated to any other parties except to the financial institutions dealing with transactions.

12. Biz Bay s.r.o. systems are tested and subject to a regular monitoring. The software is monitored 24 hours a day, according to the highest standard security. 13. Biz Bay s.r.o. has to comply with all the legal restrictions envisaged to safeguard the Account Holder. 14. To maintain a high level of security and integrity in the system, the Biz Bay s.r.o. reserves the right to conduct a security review at any time to validate the customer's identity, age, the registration data provided by the Account holder, to verify the Account Holder's playing of the Games and the Account Holder's financial transactions for potential breach of this Agreement and of applicable law.