Terms and Conditions

 1. Postanowienia ogólne
 2. 1.1. Zakłady organizowane są przez Biz Bay s.r.o., zarejestrowana pod adresem: Karpatske Namestie 10A, Bratysława, CP - 83106, Słowacja (zwanej dalej „Spółką”). Działająca za pomocą witryny Otobet.com w oparciu o wszystkie wymagane prawem kostarykańskim licencje i zezwolenia.

  1.2. Każdy uczestnik zakładów jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu jakichkolwiek sporów.

  1.3. Otobet.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad zawartych w regulaminie. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu wchodzą w życie z momentem opublikowania ich na stronie Otobet.com.

  1.4. Klienci wnoszący zakłady w Otobet.com nie są obciążeni żadnymi podatkami lub pochodnymi podatków. Jednak w obowiązku klienta jest sprawdzić, czy pozostaje w zgodzie z lokalnym prawem podatkowym. Hazard w internecie może być nielegalny w niektórych krajach. Pozostaje w Twojej gestii i obowiązku sprawdzić, czy korzystanie z naszych usług jest legalne.

  1.5. Każdy klient jest świadomy istnienia ryzyka utraty pieniędzy poprzez korzystanie z usług dostępnych na Otobet.com, oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek poniesione straty.

  1.6. W zakładach nie mogą brać udziału bezpośredni uczestnicy rozgrywek i osoby mające wpływ na wynik obstawianych zdarzeń.

  1.7. Klient zawierający zakłady w Otobet.com musi mieć ukończone 18 lat lub odpowiedni wiek upoważniający do korzystania z naszej witryny zgodny z jurysdykcją kraju, z którego pochodzi. Otobet.com unieważni wszelkie transakcje dokonywane przez nieletnich, bez względu na rezultat tych transakcji.

  1.8. Otobet.com zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia konta bez podania powodu.

  1.9. Osoby mieszkające lub posiadające pobyt stały lub czasowy w wymienionych krajach nie są uprawnione do rejestracji konta gracza na Otobet.com, dokonywania wpłat ani do korzystania z usług serwisu Otobet.com:
  - Rosja
  - Ukraina
  - Białoruś

  1.10. Klient, który chce zawrzeć zakład w Otobet.com musi posiadać konto użytkownika wraz ze zdeponowanymi na nim środkami finansowymi.

  1.11. Jeżeli wstrzymanie przyjmowania zakładów zostanie spowodowane siłą wyższą, zawierający zakłady nie mają prawa do odszkodowania, oraz innych roszczeń o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

  1.12. Klikając przycisk „Utwórz konto” na stronie rejestracyjnej, Klient wyraża zgodę na korzystanie z komunikacji elektronicznej w celu zawarcia umowy, oraz zrzeka się wszelkich praw i wymogów wynikających ze stosownych przepisów prawa właściwego i regulacji prawnych jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie wymagany jest autentyczny (nieelektroniczny) podpis, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

  1.13. Otobet.com nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty rzekomo spowodowane korzystaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z witryny lub jej zawartości, opóźnieniami lub przerwami w działaniu lub transmisji, awariami linii komunikacyjnych lub innymi błędami bądź przeoczeniami w treści.

  1.14. Każdy posiadacz konta ma prawo zamknąć swoje konto i rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili, wysyłając e-mail do www.otobet.com. Serwis odpowie w rozsądnym terminie, a posiadacz konta pozostanie odpowiedzialny za wszelkie działania dokonywane na koncie przed wejściem zamknięcia w życie. Biz Bay s.r.o. ma prawo rozwiązać niniejszą umowę natychmiast, powiadamiając (lub próbując powiadomić) o tym fakcie posiadacza konta za pośrednictwem adresu e-mail dostarczonego serwisowi www.otobet.com. Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte przez www.otobet.com w wyniku negatywnego wyniku kontroli bezpieczeństwa, wszelkie pozostające na nim środki zostaną anulowane.

 3. Rejestracja i depozyt
 4. 2.1. Na jednego klienta przypada jedno konto, które może być użytkowane tylko przez zarejestrowanego klienta. Używanie jednego konta przez kilka osób nie będzie akceptowane i może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta.

  2.2. Zakłady można zawierać po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klienta w Otobet.com. W celu prawidłowej rejestracji, Klient musi poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej. Każdy klient rejestrujący się na stronie Otobet.com gwarantuje, że poda właściwe dane osobowe, aktualne miejsce zamieszkania, email, telefon. Klient potwierdza, że powyższe dane są pełne, rzetelne i nie wprowadzają w błąd. Jeśli jakiekolwiek z podanych informacji ulegną zmianie klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie Otobet.com. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożnością wypłacenia środków zdeponowanych na koncie użytkownika. W przypadku, gdy dane przesłane przez Klienta, będą budzić wątpliwości, Otobet.com ma prawo żądać przesłania dokumentów uzupełniających.

  2.3. Powielanie kont (przez tego samego użytkownika lub użytkowników obsługujących to samo IP) celem omijania limitów, wyłudzania bonusów/promocji skutkować będzie zamknięciem takich kont.

  2.4. Akceptując niniejsze postanowienia Regulaminu, Klient oświadcza, że wszelkie środki pieniężne użyte przez niego na Otobet.com nie pochodzą z nielegalnych źródeł, oraz że nie użyje Witryny w celach bezprawnych, czy nieuczciwych, w tym, lecz nie wyłącznie, w celu prania brudnych pieniędzy w rozumieniu prawa każdej z jurysdykcji, która odnosi się do niego.

  2.5. Każda wpłacona kwota depozytu musi być obrócona poprzez zawarcie zakładu z minimalnym kursem 1,1.

  2.6. Każdy klient jest zobowiązany do ochrony swoich danych użytkownika. Jakiekolwiek problemy i straty finansowe właściciela konta wynikające z użytkowania tegoż konta przez osoby trzecie nie będą uwzględniane przez Otobet.com. Nie udostępniaj swojego hasła dostępu do serwisu osobom trzecim i nie zapamiętuj hasła na „obcych” komputerach.

  2.7. Otobet.com zastrzega sobie prawo do ustanawiania limitów finansowych na poszczególne konta klientów.

  2.8. Wszystkie dane osobowe naszych klientów przetwarzane są wyłącznie na potrzeby obsługi w serwisie Otobet.com. Nasz system informatyczny gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dostępu do wszystkich danych. Bezpieczeństwo przekazywanych informacji gwarantuje certyfikat SSL szyfrujący wszystkie dane przekazywane przez system Otobet.com.

  2.9. Otobet.com zastrzega sobie prawo do unieważnienia i zwrotu wszelkich złożonych zakładów, oraz zakazania Klientowi udziału w grze do czasu, kiedy jego tożsamość, wiek lub źródło funduszy nie zostaną zweryfikowane w sposób wystarczający.

  2.10. Wpłaty

  Aby rozpocząć grę klient musi dokonać wpłaty na swoje konto użytkownika. Minimalna kwota wpłaty wynosi 10 PLN/10 USD/10 EURO. Otobet.com nie pobiera żadnych opłat od depozytów/wpłat. Środki wpłacone na konto użytkownika są natychmiast dostępne do gry.

  2.11. Wypłaty

  Klient może złożyć w każdej chwili zlecenie wypłaty środków z konta. Pierwsza wypłata musi przejść proces weryfikacji dokumentów. Wszystkie wypłaty będą realizowane tylko na to samo konto, z którego środki były wpłacane oryginalnie na konto gracza. Pierwsza wypłata z konta jest darmowa. Od każdej następnej pobierana jest prowizja 2%, jednak nie mniej niż 4 PLN/1.5 USD/1 EU.

  2.12. Wszystkie transakcje są sprawdzane pod kątem prania brudnych pieniędzy. Otobet.com ma obowiązek zgłosić odpowiednim władzom wszystkie podejrzane transakcje. Otobet.com zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo, organ nadzorujący Otobet.com, ministerstwo, instytucję rządową lub inny organ nadzorczy.

 5. Zakłady
 6. 3.1. Zakładem jest wytypowanie przez grającego wyników różnych zdarzeń dostępnych w ofercie Otobet.com i określenie stawki za jaką dany zakład zostanie zagrany.

  3.2. Klient jest odpowiedzialny za szczegółowe sprawdzenie poprawności składanego przez niego zakładu. Wszelkie pomyłki, niezgodności wynikające z winy klienta, a zgłaszane po zatwierdzeniu zakładu nie będą uwzględniane.

  3.3. W momencie zawarcia zakładu klient wyraża zgodę na udział w zakładach na warunkach określonych niniejszym regulaminem i szczegółowych zasadach gry dotyczących poszczególnych dyscyplin. Klient nie może też anulować ani zmienić raz wprowadzonego zakładu po tym, jak jego zawarcie zostało potwierdzone.

  3.4. Otobet.com zastrzega sobie prawo do:

  3.4.1. Odmowy przyjęcia części lub całego zakładu składanego przez klienta w dowolnym czasie bez podania przyczyny

  3.4.2. Wstrzymania przyjmowania zakładów na dowolne zdarzenie w dowolnym momencie gry

  3.4.3. Ograniczenia wysokości stawki na dowolny zakład

  3.4.4. Ograniczenia ilości zdarzeń w zakładzie wielozdarzeniowym

  3.4.5. Określić minimalną ilość zdarzeń na kuponie dla wybranych dyscyplin

  3.4.6. Uniemożliwienia zawierania zakładów na zdarzenia wzajemnie wspierające się (np. zwycięstwo zawodnika w zawodach i jego zwycięstwo w zakładach tzw. head to head.)

  3.4.7. W przypadku zakładów złożonych składających się z identycznych, lub bardzo podobnych selekcji i wniesionych przez różnych graczy w ciągu bardzo krótkiego czasu, Otobet.com zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich zakładów.

  3.4.8. W przypadku, kiedy uczciwość danego zdarzenia sportowego zostanie poddana pod wątpliwość, Otobet.com zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zakładu (także zakładów złożonych) wniesionego na to zdarzenie. Stawka zostanie zwrócona klientowi.

  3.4.9. Jako klient Otobet.com jesteś świadomy okoliczności, że w przypadku wnoszenia zakładu na wynik wyścigu, meczu lub innego wydarzenia sportowego, nie możesz posiadać wiedzy o wyniku takiego zdarzenia. Jeśli udowodnione zostanie, że klient znał wynik zdarzenia przed wniesieniem zakładu, Otobet.com zastrzega sobie prawo do konfiskaty stawki.

  3.5. Zakłady będą zaakceptowane tylko pod warunkiem, iż żadne z typowanych zdarzeń nie rozpoczęło się przed terminem określonym w ofercie Otobet.com.

  3.6. Spółka zastrzega sobie prawo do korygowania błędów:

  - przy wprowadzaniu kursów zakładów,
  - określaniu wyników zakładów,
  - omyłkowa zamianie kursów, wydarzeń, drużyn itd.


  Poza tym spółka nie przejmuje odpowiedzialności za bezbłędność i aktualność informacji wysłanych przez serwisy informacyjne, które dotyczą wyników z wniesionych zakładów.

 7. Rodzaje kuponów i zakładów
 8. 4.1. W Otobet.com można zawierać zakłady proste, wielozdarzeniowe i systemowe.

  4.1.1. Zawierając zakład prosty pojedynczy, uczestnik zakładów obstawia wynik jednego wybranego zdarzenia, a prawo do wygranej powstaje w przypadku prawidłowego odgadnięcia wyniku obstawianego zdarzenia. (tzw. zakład SOLO).

  4.1.2. Zawierając zakład prosty wielozdarzeniowy (tzw. zakład AKO) uczestnik zakładów obstawia wyniki od 2 do 50 zdarzeń, a prawo do wygranej powstaje w przypadku prawidłowego odgadnięcia wszystkich wyników obstawianych zdarzeń.

  4.1.3. Zakład systemowy zwykły to zbiór zakładów pojedynczych (SOLO) lub wielozdarzeniowych (AKO) zawartych na jednym kuponie.

  4.1.4. Systemowy z pewniakami - każdy z systemów opisanych można uzupełnić o tzw. pewniaki. Pewniaki wchodzą w skład każdej kombinacji w danym systemie. Błędne wytypowanie pewniaka powoduje, że cały kupon jest przegrany.

  4.2. Zakłady na spotkania z dwoma możliwymi wynikami - symbolem "1" określony jest typ na wygraną zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, symbolem "2"określa się typ na jego przegraną.

  4.3. Zakłady na spotkania z trzema możliwymi wynikami na poszczególne spotkania, gdzie symbolem "1" określony jest typ na wygraną zawodnika lub zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności, symbolem "2"określa się typ na jego przegraną, natomiast symbol „X” oznacza wynik remisowy.

  Zakład „1X” oznacza wygraną zawodnika, zespołu wymienionego jako pierwszy w kolejności lub remis.

  Zakład „X2” oznacza wygraną zawodnika, zespołu wymienionego jako drugi w kolejności lub remis.

  Zakład „12” oznacza wygraną, jeżeli mecz nie zakończy się remisem.

  4.4. Zakłady na zwycięstwo, lub na miejsca we współzawodnictwie o charakterze długoterminowym, lub krótkoterminowym.

 9. Wyniki
 10. 5.1. Za oficjalny wynik uznaje się taki, który został uzyskany zgodnie z przepisami w danej dyscyplinie sportu, a wszelkie zasady rozstrzygnięć dla konkretnych dyscyplin zostaną podane w szczegółowych zasadach gry.

  5.2. Wynik ogłoszony przez Otobet.com jest wiążący dla rozstrzygnięcia zakładów, a wszelkie późniejsze protesty (kontrole dopingowe, walkowery, dyskwalifikacje etc.) nie zmieniają pierwotnie przyjętego rozstrzygnięcia.

  5.3. Jeśli mecz zostanie przerwany przed ukończeniem regulaminowego czasu gry i nie będzie dogrywany, ani powtarzany w ciągu 48 godzin, to wszystkie zakłady na to zdarzenie uważa się za nieważne, chyba że wynik dotyczący danego zakładu został osiągnięty przed przerwaniem gry, np. dzieje się tak w przypadku zakładu dotyczącego strzelca pierwszej bramki, czasu do strzelenia pierwszej bramki, lub wyniku pierwszej połowy, lub gdy organ zarządzający określi oficjalny wynik.

  5.4. Jeśli spotkanie odbędzie się później niż w oficjalnym terminie lub nie zostanie z jakichś powodów ogłoszony wynik, to Otobet.com ogłosi termin zastępczy. Jeżeli oficjalny termin zastępczy, będzie ustalony w czasie przekraczającym 48 godzin od daty pierwotnego terminu, to wszystkie zakłady na to zdarzenie zostaną zwrócone.

  5.5. W zakładach na profesjonalną baseballową ligę USA i Kanady każde spotkanie jest określone nazwami obydwu zespołów i dniem, w którym mecz się odbędzie. O ile w ogłoszonym terminie nie dojdzie z jakichkolwiek powodów do spotkania, to zakłady zostaną zwrócone. Jeśli te same zespoły grają w jednym dniu dwa baseballowe mecze, to przedmiotem zakładu jest zawsze pierwszy z nich.

  5.6. Otobet.com może zmienić pierwotnie przyjęty wynik jedynie w przypadku popełnienia błędu przez agencje informacyjne lub z własnej winy.

  5.7. W przypadku braku podstaw do określenia oficjalnego wyniku zdarzenie zostanie unieważnione.

  5.8. W przypadku zdarzenia, gdzie dwóch lub więcej startujących zajmie to samo miejsce obstawione w zakładach – dla rozstrzygnięcia zakładów jako wynik oficjalny przyjmuje się, że każdy z tych startujących zajął dane miejsce, przy czym kurs na to zdarzenie zostaje obniżony według wzoru: ((Kurs-1)/ilość zawodników))+1.

  Przykład:

  Dwóch zawodników zajęło ex-aequo pierwsze miejsce. Jeden z nich był z kursem 1,8, a drugi 2,2. Kurs wygrywający na pierwszego zawodnika jest obliczony według wzoru: (((1,8 - 1)/2) + 1) = 1,4

  Natomiast kurs wygrywający na drugiego zawodnika jest obliczony według wzoru: (((2,2 - 1)/2) + 1) = 1,6

  5.9. Nie ustala się oficjalnego wyniku zdarzenia, jeśli odbyło się ono przed terminem podanym w programie zakładów, a zakłady na to zdarzenie były przyjmowane po jego rozpoczęciu.

  5.10. Oficjalny wynik zdarzenia Otobet.com zobowiązany jest ogłosić w następnym dniu po zakończeniu zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu następnych 2. dni.

 11. Stawka i kurs
 12. 6.1. Minimalna stawka dla zakładów wynosi 1 PLN lub 0,5 EURO/0,5 USD.

  6.2. Kurs jest współczynnikiem służącym do obliczania wygranej.

  6.3. Wysokość ewentualnej wygranej określa:

  - w zakładzie prostym iloczyn kursów i stawki
  - w zakładzie systemowym suma iloczynów kursów i stawki dla poprawnie wytypowanych kombinacji prostych

  Otobet.com zastrzega sobie prawo do zmiany kursów w dowolnym momencie.

  6.4. Kurs oznaczony na kuponie w chwili zawarcia zakładu jest obowiązujący dla obu stron, bez względu na jakiekolwiek późniejsze zmiany (z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 3).

 13. Zwroty
 14. 7.1. Otobet.com zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów w przypadku gdy:

  - zakład został zawarty niezgodnie z regulaminem,
  - uzna zdarzenia za wzajemnie wspierające się (np. Liverpool –Arsenal zakład na mecz, typ 1 i Gerard /Liverpool/ strzeli gola),
  - nastąpiła zmiana gospodarza (ta reguła nie dotyczy spotkań na gruncie neutralnym, spotkań turniejowych w miejscu wcześniej ustalonym),
  - zakład został zawarty po rozpoczęciu zdarzenia,
  - mecz został błędnie podany w ofercie Otobet.com,
  - uzna wystąpienie jakiegokolwiek błędu np. w wyniku błędu ludzkiego, błędu w oprogramowaniu, błędu w pisowni itp.
  - zawodnik lub zespół z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w zawodach,
  - zdarzenia zostały przerwane, przełożone i nie zostały dograne (rozegrane) w ciągu 2 dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia, z wyjątkiem rozgrywek ligi baseballowej MLB i tenisa,
  - zostały przyjęte zakłady na ilość bramek w turnieju lub w kolejce, a nie odbyły się wszystkie spotkania,
  - nie ma możliwości ustalenia oficjalnego wyniku zdarzenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
  - gdy mecz nie został zakończony oficjalnym wynikiem, lub doszło do jego przerwania - obowiązuje zapis regulaminu punkt 5.3

  7.2. W przypadku unieważnienia zakładu wszystkie kursy dla zdarzenia przyjmują kurs 1.00.

  7.3. Zakłady pozostają ważne:

  - jeżeli w tej samej dyscyplinie, w tym samym miejscu i w krótkim odstępie czasu odbywa się kilka konkurencji, wówczas przedmiotem zakładu są pierwsze odbyte zawody. Np. na skoczni o tym samym punkcie krytycznym, ma się odbyć konkurs w sobotę i niedzielę, lecz konkurs sobotni został odwołany, to zakłady są ważne na konkurs niedzielny.
  - zakłady pozostają ważne, jeżeli w trakcie zawodów zostaną zmienione przez sędziów lub organizatorów zawodów ich zasady (np. konkurs skoków został skrócony do jednej serii).
  - zakłady pozostają ważne w przypadku, gdy zdarzenie zostało przerwane, ale jest kontynuowane lub ponownie rozegrane w terminie do 2 dni.

 15. Reklamacje
 16. 8.1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze elektronicznej poprzez kontakt z adresem e-mail support@otobet.com.

  8.2. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko, adres e-mail składającego reklamację, oraz numer reklamowanego dowodu zawarcia zakładu.

  8.3. Otobet.com nie rozpatruje skarg ani sporów dotyczących gier, które nie zostały zarejestrowane w bazie danych lub archiwach serwisu.

  8.4. Na zgłoszenie wszelkich reklamacji klientowi przysługuje 7 dni od daty rozstrzygnięcia zakładu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  8.5. Otobet.com jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie do 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

 17. Postanowienia końcowe
 18. 9.1. Otobet.com korzysta z akceptowanego na całym świecie systemu zabezpieczeń SSL (Secure Sockets Layer). System ten jest automatyczny. Jeśli Twoja przeglądarka go nie obsługuje, otrzymasz natychmiastowe powiadomienie.

  9.2. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty czy inna własność intelektualna zawarta w jakimkolwiek materiale czy umieszczona na stronie Otobet.com jest własnością Otobet.com. Jakiekolwiek korzystanie z powyższych materiałów lub praw bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

  9.3. Niniejsza umowa rządzi się prawem właściwym obowiązującym w Kostaryce, której sądy sprawują wyłączną jurysdykcję w zakresie jakichkolwiek sporów z niej wynikających. Otobet.com nie ma żadnych zobowiązań wynikających z praw jakichkolwiek innych jurysdykcji.

1. General rules

1.1. The organizer of bets is Biz Bay s.r.o. company registered in Karpatske Namestie 10A, Bratislava, CP - 83106, Slovakia, on the basis of all licenses and permissions required by Costarican law.

1.2. Every user is obliged to become familiar with and to accept betting terms and conditions. Ignorance of regulations will not be taken into consideration in case of claim.

1.3. Otobet.com reserves the right to change these general terms and conditions.

All possible changes in terms and conditions come into force while they are published on the Otobet.com website.

1.4. Customers who bet with Otobet.com are not charged any taxes. However, the customer is obliged to check whether it is compatible with the local tax laws. Gambling on the Internet may be illegal in some countries. It remains in your sole responsibility to determine whether the use of our services is legal.

1.5. Each customer is aware of the risk of losing money through the use of the services available on Otobet.com, and bears sole responsibility for any losses incurred.

1.6. Participation in betting is forbidden for direct games participants and people who can directly influence result of bet events.

1.7. Participants of bets made through the website Otobet.com have to be at least 18 years old, or the appropriate age for the country of origin. Otobet.com void any transactions with minors, regardless of the result of these transactions.

1.8. Otobet.com reserves the right to refuse an opening of account without giving any reason

1.9. Persons with residence or habitual abode as well as persons with temporary residence in the following countries are neither allowed to register a betting account at Otobet.com nor to make deposits and use the services provided by Otobet.com:
- Russia
- Ukraine
- Belarus

1.10. A customer who wants to place a bet in Otobet.com must have a user account with deposited funds.

1.11. If bets are suspended with a force majeure, participants of bets have no right to compensation and other claims unless these rules and terms provide otherwise.

1.12. By clicking the "Create Account" on our registration site, the customer agrees to use of electronic communications in order to conclude the agreement, and shall waive all rights and obligations arising from the relevant provisions of applicable law and jurisdiction any legal regulations, where is required authentic (non-electronic) signature, to the extent possible legally acceptable range.

1.13. Otobet.com shall in no event, nor under any circumstances, be liable for any damages or losses that are deemed or alleged to have resulted from or caused by its Internet Site or its content, including, without limitation, delays or interruptions in operation or transmission, communications lines failure, any person's use or misuse of the Internet Site or it's content, or any errors or omissions in content.

1.14. Any Account Holder is entitled to close his Account and terminate this Agreement at any time by sending an email to www.otobet.com . Service will respond within a reasonable time, provided that the Account Holder shall be responsible for activity on his Account until such closure has been effected by Biz Bay s.r.o.. Biz Bay s.r.o. is entitled to terminate this Agreement immediately on notice (or attempted notice) to the Account Holder at the email address that was provided to the Company. Where the Company has terminated a Player’s Account as a result of a failed Security Review, any Account balances in the User Account are non-refundable and deemed forfeited.

2. Registration and deposit

2.1. Only registered user may use his account. To use one account by several customers is not allowed. Such an action will cause the removal or suspencion of the account.

2.2. Bets can be made after correct registration in Customer Otobet.com. In order to correct registration, Customer must properly complete the registration form located on the website. Each registrant shall be on the customer side Otobet.com ensures that give appropriate personal data, current place of residence, email, telephone. Customer confirms and agrees that the above information is complete, accurate and not misleading. If any of the specified information will change the customer shall immediately inform the Otobet.com. False statements may result in inability to pay funds in your account. In the case where the data sent by the Customer, will be questionable Otobet.com has the right to require a supporting documents.

2.3. Opening of more than one account (by the same user or users serving the same IP) in order to circumvent the limits, phishing bonuses/promotions. Such an action will cause the removal of the account.

2.4. By accepting these Terms and Conditions you declare that the source of all money used by you on the Otobet.com is not illegal and that you shall not use the Otobet.com for any unlawful or fraudulent activity, including but not limited to money laundering under the laws of any jurisdiction that applies to you.

2.5. Each deposit amount must be rollover with minimum odds of 1,1 before it could be pay out.

2.6. Every customer is obliged to protect his own user data. Any problems or losses of account proprietor resulting from using of given account by third parties will not be taken into consideration by Otobet.com.

Do not share your password with access to the service to third parties and do not memorize the password in the other computers.

2.7. Otobet.com reserves the right to fix financial limits for particular accounts of users.

2.8. Every personal data of our customers are process for Otobet.com purposes only.

We keep the details of our customer’s financial and personal affairs private and secure.

Our software guaranties the highest level of security while accessing all the data.

The safety of data guaranties also SSL certificate which codes all the data transferred through Otobet.com systems.

2.9. Otobet.com. reserves the right to void and return any stakes placed and to prohibit your play until your identity, age and/or origin of funds is verified to our satisfaction.

2.10. Deposit

To start the game you must make payments to your user account. The minimum payment amount is 10 PLN/ 25USD/EUR 25. Otobet.com shall not charge any fees on deposits/payments. Funds paid to a user account are immediately available in the game.

2.11. Withdraws

The customer may submit at any time the order to withdraws from the account. The first withdraws must go through the process of verifying documents. All payments shall be made only on the same account, from which they were originally paid into the player's account. The first withdraw is free. From each next withdraws the fees will be taken in amount of 2 %, but not less than 1 EURO/1.5 USD/4 PLN.

2.12. All transactions are checked for money laundering. Otobet.com has the obligation to report all suspicious transactions to the authorities. Otobet.com reserves the right to provide personal data, if this is required by law, the supervising agency Otobet.com, ministry, government body or other supervisory authority.

3. Bets

3.1. Bet is a selection of results of different events available in offer of Otobet.com by a user and definition of wager which will be effective in the bet.

3.2. Customer is responsible for detailed verification of his bet correctness. All mistakes, inconsistencies resulting from the blame of customer and reported after making bet will not be taken into consideration.

3.3. Making a bet customer agrees to participate in bets in accordance with these terms and conditions and also with game rules concerning particular disciplines. The customer can not cancel or change the bet which once has been placed and confirmed.

3.4. Otobet.com reserve the right to:

3.4.1. Refuse to accept whole bet made by a customer or its part at any time without giving any reasons.

3.4.2. Suspend bets on any event at any time of the event.

3.4.3. Limit amount of stake in any bet

3.4.4. Limit number of events in multi-event bet.

3.4.5. Define minimum number of event on one slip for chosen disciplines

3.4.6. Prevent making bets on events which support each other (e.g. victory of a player in competition and his victory in bet type head-to-head.).

3.4.7. In the case of multi-event bet consisting of identical, or very similar selection and contributed by various players in a very short period of time, Otobet.com reserves the right to cancel such bets.

3.4.8. In the case of the integrity of the sport events will be in doubt, Otobet.com reserves the right to cancel any bets (also of multi-event bet) contributed to this event. The rate shall be returned to Customer.

3.4.9. As a Otobet.com customer you are aware of circumstances, that in the case of betting on the race result, match or other sporting event, you cannot have knowledge of the result of such event. If it is proven, that the customer has known the event result before the bet has been made Otobet.com reserves the right to confiscate the stake.

3.5. Bets are accepted under condition that none of the selected events didn’t start before the date defined in the offer of Otobet.com.

3.6. Otobet.com reserves its right to correct obvious errors:

 • with the input of betting odds,
 • with the evaluation of betting results,
 • refers to converting courses, events, teams, etc.

The company also assumes no liability for correctness, completeness or up-to-dateness of the information services provided.

4. Types of slips and bets

4.1. In Otobet.com offers such bets like solo, multi-event and systems.

4.1.1. Solo bet - user bets on result of one event and he has the right to get winnings in case of good prediction of result of the event which is bet on.

4.1.2. Multi-event bets – user bets on one slip results from 2 to 50 events and he has the right to get winnings in case of good prediction of all results of the events which are bet on.

4.1.3. The system bet - is a collection of Solo or Multi-event bets which are contained in one coupon.

4.1.4. The system with bankers - Each of the systems described can be supplemented by so-called bankers. Bankers are included in the each of combination in the system. Incorrect predicte bankers causes, that the coupon is lost.

4.2. Bets for events with two possible outcomes - the symbol " 1" is a type of winning player or team listed as listed as the first, the symbol " 2" specifies the type of his defeat.

4.3. Bets for events with three possible outcomes, where the symbol " 1" determined type of winning player or team listed first in order, the symbol " 2" determined the type of its defeat, the symbol "X" indicates the draw.

Bet „1X” – means victory of host or draw

Bet „X2” – means victory of guest or draw

Bet „12” – means victory of host or guest. The bets is a winner under condition that match result is not draw.

4.4. The bets for victory, or the places in the long-term, or short-term events.

5. Result

5.1. Official result is a result which was gained according to the rules of given sport discipline; all principles of determination are described in detailed rules of particular sport disciplines.

5.2. Result announced by Otobet.com is binding for bet determination and further protests (controls, valkovers, disqualification etc.) do not change originally accepted result.

5.3. If a match is interrupted before completion time of the game regulation and will not be continued, or repeated in 48 hours, all the bets on this event is considered to be void, unless the result of the event has been achieved before the game has been interrupted, this case refers for example for such bets like first goal scorer, time of the first goal, or outcome of the first half, or the official authority shall determine the official result.

5.4. If the event will be held later than the official deadline or the result will not be announced for any reasons, Otobet.com will announce the other date of the event. If an official second date, exceed 48 hours from the original date of event, all bets for this event will be refunded.

5.5. In the bets for the professional league of baseball USA and Canada each meeting is determine to names of both teams and the date on which the match is to be held. If any reasons the match is not played in published date, the bets will be returned. If the same teams are playing in teo basseball matches in one day, the subject of bet is always the first of them.

5.6. Otobet.com may change originally adopted the result only in the case of error made by news agencies or with its own error.

5.7. In case of lack of the basis for official result definition, event will be cancelled.

5.8. In the case of event, where two or more of the participants will take the same place for settlement of the betting events it is accepted that odds for this event is reduced according to the formula: ((Odds-1) /number of players)) +1.

Example:

Two players took ex-aequo the first place. One of them was with of odd 1,8 and the second was with odd 2,2. The odd for the first player is calculated according to the formula:

(1.8 - 1) / 2) + 1) = 1.4

While the second player odd is calculated according to the formula:

(2.2- 1)/ 2) + 1) = 1.6

5.9. There shall be not an official event result, if this event took place before the date specified in official program and the bets have been accepted after the event has started.

5.10. The official result events Otobet.com is obliged to announce the next day after an event has been finnish, but not later than within the next 2 days.

6. Stake and bets

6.1. The minimum stake for bets is equal 0.5 EURO/0,5 USD/1 PLN.

6.2. Odd is coefficient of probability used to calculate the winning amount.

6.3. The amount of possible winnings is defined by:

 • in simple bet: product of odds and stake
 • in systems bet: sum of products of odds and stake for well predicted simple combinations

6.4. Otobet.com has the right to change odds at any time.

6.5. The odd marked on a coupon at the time of the conclusion of the bet is mandatory for both parties, regardless of any subsequent changes (with the exception of the cases referred to in point 3).

7. Refunds

7.1. Otobet.com has right to cancel an event in case of:

 • the bet has been included in contrary to the Otobet.com rules and conditions,
 • finds events support each other (For example. Liverpool – Arsenal bet on match result – type 1 and Gerard /Liverpool/ scores).
 • there has been a change of the host of the event (this rule do not concern games on neutral ground, tournaments in the places chosen before).
 • bet was made after the beginning of the event,
 • finds, that the event was wrongly predicted in Otobet.com betting offer,
 • finds any error, for example as a result of a human error, or error in the software, spelling, etc.
 • one of participants or a team of the event did not appear or did not participate in the event,
 • events have been canceled, postponed and has not been completed within 2 calendar days from the originally scheduled date of the event, except for baseball league MLB and tennis,
 • the bets have been accepted for an amount of goals in a tournament or in the round, and then not all the meetings have been held,
 • it is not possible to establish an official event result in accordance with the principles set out in the Otobet.com rules and conditions,
 • when a match is not completed with an official result, or there was an interruption of the event, applies the point 5.3. of the rules and conditions

7.2. In case of bet cancelled, all odds for the event are equal to 1.00

7.3. The bets remain valid:

 • if in the same discipline, in the same place, and in a short interval of time is a few competition, then the subject of the bet is the first held competition. For example, on hill of the same critical point, competition is to take place on Saturday and Sunday, but Saturday's contest has been canceled, the bets are valid for the competition on Sunday contest.
 • the bets will remain valid, if in the process of the events the rules has been changed by the judges or organizers of the competition (e.g. The jump competition has been reduced to one series of jumping).
 • the bets will remain valid when the event was interrupted, but it is continued, or will be played again within 2 days.
8. Complaints

8.1. All complaints will be considered through an e-mail address support@otobet.com.

8.2. Complaint must include a first name, last name, email address, and the number of the claimed proof of the bet.

8.3. Otobet.com will not consider any claims or disputes on games to be valid unless said games are directly registered in the database files or records.

8.4. Customer can complaint up to 7 days after bet outcome. Claims reported after the deadline will not be considered.

8.5. Otobet.com is obliged to reply to the complaint within 14 days of the receipt of a complaint.

9. Final Provisions

9.1. Otobet.com uses the internationally accepted security system SSL (Secure Sockets Layer). The system is automatic. If your browser does not support it, you will receive immediate notification.

9.2. All copyrights, trademarks, patents or other intellectual property contained in any material is placed on the Otobet.com is owned by Otobet.com. Any use of these materials or rights without the prior written consent of the owner is prohibited. All rights are reserved.

9.3. This agreement is governed by the law in force in Costa Rica, where the courts have exclusive jurisdiction in respect of any disputes arising therefrom. Otobet.com does not have any obligations under the rights of any other jurisdiction.