Privacy policy

1. Biz Bay s.r.o. zobowiązuje się w pełni szanować prywatność swoich graczy i przestrzegać obowiązujących praw o ochronie danych osobowych.

2. Biz Bay s.r.o. zapewnia graczy, że ich dane osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny i zgodny z prawem oraz z zachowaniem przyjętych reguł postępowania. Dane te gromadzone są jedynie w celach, które gracze poznają i akceptują, decydując się na korzystanie z usług i oprogramowania Biz Bay s.r.o..

3.Rejestrując się w serwisie www.otobet.com, gracz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie informacji wprowadzanych jako uzupełnienie ogólnych informacji systemowych oraz na rejestrowanie jego czynności w serwisie przez Biz Bay s.r.o..

4. Biz Bay s.r.o. stosuje najlepsze reguły postępowania w kwestii komunikacji z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wszystkie powyższe praktyki mają za zadanie zagwarantować posiadaczom kont w www.otobet.com to, że ich dane osobowe:

 • przetwarzane są z zachowaniem praw przysługujących posiadaczom kont,
 • przetwarzane są w sposób rzetelny i zgodny z prawem,
 • gromadzone są jedynie w konkretnym, legalnym celu,
 • są odpowiednie, istotne i niewygórowane dla realizacji tego celu,
 • są precyzyjne i aktualne,
 • przechowywane są w sposób bezpieczny,
 • nie są przechowywane dłużej, niż to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • nie są przekazywane na terytorium jurysdykcji, które nie przestrzegają wspomnianych powyżej dyrektyw.

6. Otwierając konto użytkownika w serwisie www.otobet, posiadacz konta wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w następujących celach:

 • w celu spełnienia postanowień niniejszego regulaminu przez nas, naszych dostawców oraz strony trzecie działające w naszym imieniu,
 • w celach wewnętrznego marketingu i promocji usług,
 • w celu przechowywania i przetwarzania w zgodzie z prawami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

7. Wszyscy pracownicy Biz Bay s.r.o. zobowiązani są przestrzegać warunków niniejszej polityki prywatności. Obliguje ich ona do utrzymywania danych graczy w ścisłej tajemnicy. Zobowiązanie to zachowuje moc również po opuszczeniu przez pracowników zespołu Biz Bay s.r.o..

8. Posiadacz konta może w każdej chwili skontaktować się z nami w celu otrzymania kopii swoich danych i naniesienia poprawek. W razie konieczności dane użytkownika mogą zostać usunięte, sprostowane, zmienione lub uzupełnione. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych, wyślij e-mail pod adres support@otobet.com.

9. Jak wspomniano powyżej, Biz Bay s.r.o. może od czasu do czasu w sposób bezpośredni reklamować użytkownikom produkty i usługi, które wedle przekonania serwisu mogą graczy zainteresować.

1. Biz Bay s.r.o. is committed to respecting the Player's privacy and to complying with applicable data protection laws.

2. Biz Bay s.r.o. assures Players that their personal data is processed fairly, lawfully and in accordance with good practice and is only collected for specific purposes which are known and accepted by the Player when such Player chooses to make use of the Biz Bay s.r.o. service and software systems.

3. By registering at www.otobet.com, the Player is accepting that Biz Bay s.r.o. stores and processes the information entered in addition to the general system information and that activities are logged.

4. Biz Bay s.r.o. has adopted best practice when it comes to the principles of e-mail communication with its Clients.

5. All the aforementioned is in place in order to assure Account Holders of www.otobet.com that at all times personal data is:

 • processed in accordance with the rights of the Account Holder concerned;
 • processed fairly and lawful;
 • obtained only for a specific and lawful purpose;
 • adequate, relevant and not excessive to its purpose;
 • accurate and updated;
 • kept in a secure manner;
 • not kept longer than is necessary for its purpose;
 • not transferred to jurisdictions not adhering to the aforementioned Directives.

6. By opening an account with www.otobet.com, Account Holder consents that Biz Bay s.r.o. uses his/her personal data for the following purposes:

 • performance of these T&Cs by Us, our Suppliers and any third party acting on our behalf;
 • own internal marketing and promotion of activities;
 • storage and processing in terms of the laws & regulations covering anti-money laundering.

7. All Biz Bay s.r.o. employees are required to comply with the terms of this Privacy Policy. This Privacy Policy provides that employees are obliged to keep Player information strictly confidential. This obligation continues once an employee has left Biz Bay s.r.o..

8. The Account Holder can write to us at any time to obtain a copy of his information and to have any inaccuracies corrected. Where appropriate, the Account Holder may have his personal information erased, rectified, amended or completed. In order to contact us regarding his information the Account Holder should e-mail on support@otobet.com

9. As indicated above, Biz Bay s.r.o. would, on occasion, market directly to Player products and services which Biz Bay s.r.o. considers may be of interest to you.