FAQ

1. Czym są opcje binarne?

Opcje binarne różnią się od zwykłych opcji tym, że można je również nazwać opcjami „wszystko albo nic”. Opcja może zakończyć się albo wzrostem (powyżej) albo spadkiem (poniżej). W opcjach binarnych potencjalny zwrot jest pewny i znany jeszcze przed dokonaniem zakupu. Opcje binarne charakteryzują się znaną wysokością świadczenia dla nabywcy. W przypadku opcji binarnych cena rynkowa aktywu bazowego odnosi się do progu cenowego w momencie wygaśnięcia opcji. Nie jest zatem istotne to, co działo się z ceną instrumentu bazowego w ciągu życia opcji.
Opcje binarne to nowy i ekscytujący sposób handlu na rynkach finansowych. Podczas gdy tradycyjne opcje finansowe mają bardzo długie terminy zakończenia, opcje binarne na platformie OtoBet - Binary Options oferują zawieranie krótkoterminowych trwających 60 sekund, 5/15/30 minut.

2. Czym są aktywa bazowe?

Aktywa to wszelkie zbywalne produkty (akcje, towary, waluty, indeksy) na których opiera się handel rynków finansowych. Ze względu na fakt, że aktywa nie są niczyją własnością podczas kupna Opcji Binarnych, wartość gotówkowa odzwierciedla rzeczywistą cenę rynkową aktywu.
Aktywa, które są przedmiotem obrotu za pośrednictwem rynków na platformie OtoBet - Binary Options to pary walutowe(np. euro-dolar, funt brytyjski-jen.)
W handlu opcjami binarnymi inwestorzy kupują opcje na poszczególne aktywa, aby skorzystać ze zmian ich ceny w wybranej ramie czasowej.

3. Jak dokonywać wyboru inwestycji ?

Inwestowanie polega na dokonaniu wyboru pomiędzy wzrostem lub spadkiem ceny instrumentu finansowego w stosunku do jego obecnej wartości.
Wybierając "W górę" lub "W dół" otwieramy kartę inwestycyjną, w której należy podać kwotę, a następnie zatwierdzić swój wybór.

4. Czym są opcje Call (wzrostu)?

Opcja Call w Opcjach Binarnych generuje zysk jeśli wartość opcji w momencie wygaśnięcia jest wyższa niż jej cena w momencie zakupu.

5. Czym są opcje Put (spadku)?

W przeciwieństwie do opcji Call, opcje Put przynoszą profit, jeśli wartość opcji w momencie wygaśnięcia jest niższa niż wartość wyjściowa. Wcześniej określony zysk jest wypłacany w momencie, gdy opcja wygasa w punkcie poniżej wartości wyjściowej.

6. Czym są kwoty inwestycyjne?

Są to kwoty pieniężne inwestowane w handlu Opcjami Binarnymi. Kwoty te nie są stałe i mogą zmieniać się w zależności od handlujących. Wartość inwestycji określa poziom ustalonej wypłaty wyrażonej jako procent jej wartości.

7. Jak inwestować?

Aby zainwestować w Opcje Binarne należy zadecydować, czy wartość danego aktywu w momencie wygaśnięcia opcji wzrośnie czy spadnie w stosunku do ceny wyjściowej. To zadecyduje czy zainwestujemy w opcję „call” czy „put”. Po ustaleniu tych parametrów należy wybrać kwotę, którą chce się zainwestować. Potencjalny zysk zostanie określony przez system. Klikając na przycisk „call” lub „put” otworzymy formularz inwestycyjny, który pozwoli wprowadzić informacje i zatwierdzić wykonanie transakcji. Dane znajdujące się na karcie informacyjnej będą się aktualizować automatycznie odzwierciedlając zmiany ceny aktywów bazowych. Czas do wygaśnięcia opcji trwa 60 sekund lub 5/15/30 minut od momentu postawienia na daną opcję. Wybór może zostać anulowany w każdej chwili do momentu definitywnego zatwierdzenia transakcji poprzez kliknięcie na przycisku „Cancel".

8. Jakiego zysku mogę oczekiwać w przypadku powodzenia inwestycji (in-the-money)?

Wcześniej określona wartość zysku zostanie podana na stronie internetowej dla każdego aktywu bazowego. Zostanie on wypłacony, jeżeli opcja wygasa „in the money”. Zazwyczaj jest to 60-85% dla opcji, które wygasają „in the money”. W związku z powyższym, jeżeli opcja, na którą stawiamy oferuje 85% zwrotu z inwestycji, oznacza to 85 PLN zysku od 100 PLN zainwestowanych, jeżeli nasz wybór był trafny.

9. Jaki zwrot otrzymam gdy inwestycja zakończy się niepowodzeniem?

W przypadku gdy opcja zakończy się niepowodzeniem, Twoje konto zostanie automatycznie zasilone środkami z zabezpieczenia inwestycji. Procent zabezpieczenia wynosi 5% wartości zainwestowanego kapitału.

10. Próbowałem zainwestować pewną kwotę w jedną z opcji, ale wyświetla mi się komunikat o błędzie, który mówi, że przekroczyłem maksymalną kwotę inwestycji. Co mam zrobić?

Maksymalna kwota inwestycji zmienia się i podlega wielu czynnikom jednakże nie uniemożliwia zakupu wielu opcji. Wybrana przez klienta kwota inwestycji może zostać osiągnięta poprzez zakup kilku opcji w tym samym momencie. W ten sposób suma, którą klient chce przeznaczyć na daną opcję zostanie osiągnięta.

11. Na czym polega wygaśnięcie progu?

Próg określa cenę, którą posiada opcja oficjalnie w momencie jej wygaśnięcia zgodnie z DucasCopy. Jest to cena, która określa, czy Opcja Binarna wygasła „in-the-money” lub „out-of-the-money”. Próg będzie różnił się zależności od rodzaju aktywu bazowego.

12. Czym jest czas wygaśnięcia?

Czas wygaśnięcia określa dokładną datę i godzinę o której Opcja Binarna wygasa. Czas wygaśnięcia jest z góry ustalony w momencie zakupu opcji.

13. Czym jest wartość zakończenia?

Wartość zakończenia to poziom wybranych instrumentów finansowych podczas zamknięcia opcji.
Dane wartości zakończenia przekazywane są bezpośrednio przez Bank DucasCopy.
Wartość zakończenia używana jest do określenia czy opcja zakończyła się zgodnie z Twoim wyborem.

14. Jaka jest różnica pomiędzy zakupem Opcji Binarnych (put/call) na OtoBet - Binary Options a kupnem na giełdzie?

Różnica pomiędzy tymi dwoma sytuacjami jest taka, że OtoBet - Binary Options oferuje zakup opcji binarnych w przeciwieństwie do opcji tradycyjnych sprzedawanych na giełdzie. Opcje Binarne stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów, ponieważ oferują one krótsze czasy wygaśnięcia opcji w porównaniu do opcji tradycyjnych „vanilla”. Cechują się one większą elastycznością i czas wygaśnięcia opcji może wahać się od jednej minuty do 24 godzin. Opcje tradycyjne charakteryzują się dłuższym czasem wygaśnięcia, a zysk z opcji zależy od wahań ceny w momencie sprzedaży. Oznacza to, że zysk z opcji nie jest znany, aż do wygaśnięcia opcji jednakże opcje można sprzedać, aż do momentu jej wygaśnięcia. Opcje binarne mogą być sprzedawane jedynie do momentu zamknięcia opcji.

15. Kolory wskaźników na graficznych wykresach OtoBet - Binary Options.

Zielony kolor wykresu graficznego w sekcji Aktywne Opcje oznacza, że aktualny kierunek jest zgodny z Twoim wyborem ustalonym przy zawieraniu transakcji.
Czerwony kolor wykresu w sekcji Aktywne Opcje oznacza, że aktualny kierunek  jest odwrotny niż Twój wybór ustalony przy zawieraniu transakcji.

16. Jaki czas wyświetla platforma?

Czas wyświetlany na platformie OtoBet - Binary Options jest zgodny z uniwersalnym czasem londyńskim GMT 0. Inwestowanie na platformie OtoBet - Binary Options odbywa się według czasu uniwersalnego.
Różnica w stosunku do czasu środkowoeuropejskiego CET (Polska)  wynosi +1 godzinę.

17. Czy zyski z Opcji Binarnych są opodatkowane?

Opodatkowywanie dochodów z opcji zależy od prawa podatkowego, które obowiązuje w kraju zamieszkania inwestora. Klienci OtoBet - Binary Options są więc zobowiązani uregulować wszelkie należności, a OtoBet - Binary Options nie jest odpowiedzialny za spłatę podatku.

18. Dlaczego nie mogę inwestować?

Jeśli środki na koncie nie są wystarczające do zainwestowania w Opcje Binarne, klient nie będzie miał możliwości wykonania żadnej operacji. Opcje OtoBet - Binary Options podlegają pod godziny pracy giełdy, ale mogą operować również poza nimi i w takim wypadku klient będzie mógł zobaczyć wartość danego aktywu na platformie nie będzie miał jednak możliwości inwestowania. Sporadycznie platforma jest czasowo zamknięta z powodu trudności technicznych, które uniemożliwiają inwestowanie. Problemy te są zazwyczaj rozwiązywane bardzo szybko, a klient może powrócić do inwestowania.

1. What are binary options?

Binary options are different from the usual options, also can be called "all or nothing" options. This option may result in either an increase (call) or decrease (put). In binary options, the potential return is certain and known before entering a trade. Binary options have a fixed amount of benefit for a trader. In the case of binary options market price of the underlying asset refers to the strike price at the time of expiration. Therefore it isn’t important what has happened to the price of the underlying asset over the life of the option.
Binary Options is a new and exciting way to trade on the financial markets. While traditional financial options have very long deadlines, binary options which offer platform OtoBet - Binary Options are short-term, lasting 60 seconds and 5/15/30 minutes.

2. What are underlying assets?

Assets are the measured value of the stock, commodity or currency from which the option is derived. Because of the assets' lack of ownership, when a Binary Option is purchased the cash value reflects the live market price of the asset it is based upon.
Assets that are traded through platform OtoBet - Binary Options are currency pairs (eg. euro-dollar, British pound-yen.)
In binary options trading investors buy options on individual assets in order to benefit from changes in their prices in the selected time frame.

3. How to trade?

To invest in a Binary Option in an underlying asset, you first decide whether the option price at the moment of expiration will rise above or fall below the current strike price. Predicting for a price rise – makes it a 'call' option. If you predict the asset's price to drop under the strike price- it'll make it a 'put' option. Then you have to open an investment card, next you must specify the investment amount, and then confirm your choice.

4. What are CALL options?

A call option grants the trader profit whenever the option's price is higher than it was at the expiration time, i.e. the option expires above the strike price.

5. What are PUT options?

Conversely to call options, ‘put options’ grant the trader profit in the event that at the time of expiration the option's price is lower than it was at the time of purchase, i.e. the option expires below the strike price.

6. What are the investment amounts?

The investment amounts are the sums a trader invests in trades. The amounts are not fixed and can vary, according to your trading desires. These amounts also set the level of pre-determined payout percentages and return of investment, at the time of the option's expiration time.

7. How to invest?

To invest in a Binary Option in an underlying asset, you first decide whether the option price at the moment of expiration will rise above or fall below the current strike price. Predicting for a price rise – makes it a 'call' option. If you predict the asset's price to drop under the strike price- it'll make it a 'put' option. Your payout will be pre-determined by system. By clicking on the "call" or "put" you open the card of investment, which will enter the information and confirm the execution of the transaction. The data on the data sheet will update automatically and reflect the change in the price of the underlying asset. Time to expiration of the option takes 60 seconds or 5/15/30 minutes from the time of setting on the option. The selection can be canceled at any time until the final approval of the transaction by clicking on the "Cancel”

8. What are the returns on successful investments (so called : in-the-money)?

Each and every underlying asset has its own pre-determined payout which is clearly indicated on the website. The successful investment will make you a wealthier trader by 60%-85%, if the option expire as “in-the-money”. For example, if option of an asset offer an 85% pre-determined payout and you invest 100 EURO and your investment is successful (in-the-money), then you make 85 EURO profit.

9. What return will I get if an option expires out of the money?

In the event that the option expires out-of-the-money, your account will be automatically credited with 5% percentage of your original investment.

10. I attempted to invest a certain amount in a single option, but got an error message saying: "I exceeded the maximum investment amount". What should I do?

The maximum investment amount varies and is determined by a number of factors, though traders are not restricted to buy multiple options. If you were denied to trade because your investment exceeded the maximum amount on a single option, instead, spread your investment across several options accumulatively purchased. Thereby you still reach your desired investment sum with multiple options and possible wins.

11. What are the expiry levels?

An expiry level is the price at which the option officially expires according to our quote provider – DucasCopy. Once the option expires, its price determines whether the trader's investment is 'Out of the Money' or 'In the Money'. Expiry levels vary across the different underlying assets.

12. What are the expiry times?

The expiry time reflects the precise time and date a binary option expires. Prior to entering a trade, it is in the hands of the trader to pre-determine the asset's expiry time.

13. What is the expiration rate?

The expiry rate is the level of the underlying asset at the time of expiry of the asset according to Bank Ducas Copy. This is the determining level if the option has expired in-the-money or out-of-the-money.

14. What is the difference between the purchase Binary Options (put / call) on OtoBet - Binary Options and buying in the stock market?

The contrast between binary options and traditional stocks is primarily regarded to their acquisition, or better yet, lack of acquisition. Traditional stock options are purchased through stock exchanges, whereas the binary option does not involve any acquisition, merely pure trading. In addition, binary options are more popular with investors because they offer shorter options contracts than traditional ‘vanilla’ options. They offer increased flexibility and an utterly convenient expiry time ranging from 60 seconds to 24 hours. The traditional traded options are characterized as having longer expiry dates, which price fluctuation levels at the time of sale regulate, and the absence of a predetermined payout rate. Their most prominent advantage hinges on their capability to be sold at any time, whereas binary options are govern by their predetermined time of expiry.

15. Colors indicators for OtoBet - Binary Options graphical charts

Green color in Active Option indicate that current direction is in line with your choice set at the conclusion of the transaction.
Red color in Active Option indicate that current direction is different than your choice set at the conclusion of the transaction.

16. What is the time shown on the site?

All times displayed on OtoBet - Binary Options are displayed in GMT (Greenwich Mean Time).
Investing on OtoBet - Binary Options is by GMT (Universal LondonTIme)
The difference between the Central European Time CET (Poland) and GMT is one hour.

17. Are the profits taxable?

Taxation generally depends on the tax law governing your country of residence. Therefore OtoBet - Binary Options cannot take responsibility with its clients and they must look after their own tax liabilities.

18. Why am I unable to invest?

If the funds in your account are not sufficient to invest in Binary Options, the customer will not have possibility to make any operation. OtoBet - Binary Options options are the hours of work exchange, but may also operate beyond them, in that case the customer will be able to see the value of an asset on the platform, but he will not have the possibility to invest. From time to time there are occasional, short-term technical difficulties which prevent investing. These problems are often resolved quickly, and soon after the investor can once again place investments.